Hem » Fasadrenovering – då utsidan räknas

Fasadrenovering – då utsidan räknas


Byggnaders yttre utseende och allmänna fasadskick är viktigt ur estetisk, ekonomisk och energieffektiv synvinkel. Dessvärre har vädrets makter och tidens gång en negativ inverkan på byggnaders fasader. Förr eller senare uppstår behovet av fasadrenovering.

Fasadens material spelar stor roll för hållbarheten och hur ofta du behöver renovera. Bland de vanligaste slitskadorna på fasader återfinns:

  • Putsskador
  • Smuts och föroreningar
  • Fogskador
  • Fasadsprickor
  • Köldskador

Varför fasadrenovering är så viktig

Bland vädrets makter är det oftast temperaturväxlingar som har störst negativ påverkan på fasader. Detta fenomen sker under övergången från vinter till vår, när snö och is smälter på taken dagtid – och sedan fryser till is igen under natten. Denna ständiga förändring i massa bidrar till bland annat fasadsprickor och nedfallen fasadputs. Av denna anledning börjar högsäsongen för fasadrenoveringar under våren.

Det är viktigt att snabbt ta itu och åtgärda fasadskador. Flera studier visar att om du väntar med att renovera kan skadorna snabbt bli mer omfattande och dessutom riskeras rostskador på armeringsjärnet som håller upp byggnaden. Det sistnämnda är vanligare i äldre byggnader, men även i nyare konstruktioner där armeringsjärnet satts för nära ytan. Utebliven renovering kan av denna anledning leda till att kostnaderna rusar i höjden och dessutom att byggnadssäkerheten äventyras.

Hur fasadrenovering går till

Själva renoveringsarbetet skiljer sig åt beroende på fasadens material:

  • Trä: Vid lätt sliten träfasad målas ytan om, vid större slitage måste träpanelerna slipas och sedan målas om – och vid allvarliga skador bör träpanelerna bytas ut helt.
  • Tegel: Lätt skadade tegelfasader åtgärdas med att man fogar om mellan teglen samt måla rent. Vid allvarliga skador bör teglet muras om.
  • Puts på betong: Vid putsskador görs vanligtvis två moment; putsa om och måla över den putsade ytan. Den enda gång du kan slippa måla om är om putsfärgen är densamma som på resterande fasadputs.

Generellt är det dyrare att åtgärda svårare skador då delar måste bytas ut. Men i ett längre perspektiv är det mer ekonomiskt att göra en grundlig fasadrenovering då man slipper än värre skador med efterföljande omfattande renoveringar och reparationer.