Hem » Vad är korrosion och varför händer det?

Vad är korrosion och varför händer det?


Korrosion är nedbrytning av en metall på grund av kemiska reaktioner med den omgivande miljön. Formen och hastigheten för försämringen bestäms av metallens art och miljöförhållandena, särskilt de gaser som kommer i kontakt med den.

Korrosionsprocessen börjar med att det bildas en tunn film på metallens yta som består av en oxid eller sulfid. Om detta skikt bryts, kommer den underliggande metallen att exponeras för miljön och korrosion kommer att uppstå.

Huvudorsaken till korrosion är närvaron av syre och vatten. När dessa två element kommer i kontakt med metall bildar de ett frätande ämne som kallas syrehaltigt vatten. Detta kan leda till att metallen korroderar mycket snabbt, särskilt om miljöförhållandena är gynnsamma.

Andra faktorer som kan bidra till korrosion är bl.a:

  • Förekomst av syror eller salter
  • Förekomst av föroreningar i luften
  • Överdriven värme eller fuktighet
  • Dåligt underhåll eller otillräckligt korrosionsskydd

De vanligaste metallerna som används inom bilindustrin är känsliga för korrosion, bland annat stål, koppar, aluminium och zinklegeringar. Korrosion påverkar många aspekter av fordonets prestanda, inklusive bränsleeffektivitet och motoreffekt. Den kan också leda till att viktiga komponenter som kolvar, oljetätningar eller packningar går sönder.

Bilägare bör vara medvetna om tecken på korrosion och vidta åtgärder för att skydda sitt fordon från detta problem. Regelbundet underhåll är viktigt, och man bör alltid använda lämpliga korrosionsskyddsprodukter. Genom att vidta dessa försiktighetsåtgärder kan bilister bidra till att förlänga bilens livslängd och hålla den i gott skick i många år.

Korroderar alla metaller?

Korrosion är en naturlig process som påverkar alla metaller. Rent järn korroderar snabbt, medan rostfritt stål, som innehåller järn och andra legeringar, korroderar långsammare och därför används oftare. Däremot är ädelmetaller mindre reaktiva än andra och korroderar därför sällan.

Olika typer av korrosion

Metallkorrosion kan orsakas av en mängd olika faktorer. Vissa kan förhindras genom att blanda metaller. Andra kan undvikas genom att använda en lämplig kombination av metaller eller genom att hantera metallens miljö på rätt sätt. Nedan följer några av de vanligaste typerna av korrosion.

Allmän angreppskorrosion: Detta är en typisk typ av korrosion som påverkar hela ytan på en metallkonstruktion. Den orsakas av kemiska eller elektrokemiska interaktioner. Allmän korrosion kan visserligen orsaka att en metall går sönder, men är också ett erkänt och förutsägbart problem. Därför är allmän angreppskorrosion möjlig att planera för och hantera.

Lokal korrosion: Korrosion påverkar bara en del av en metallkonstruktion.

Korrosionsförebyggande

World Corrosion Organization förutspår att korrosion kostar världen 2,5 biljoner dollar varje år, och att 25 % av detta – eller cirka 800 miljarder dollar per år – skulle kunna förhindras genom att använda enkla, välkända förebyggande metoder. Korrosionsförebyggande bör dock inte bara ses som en ekonomisk fråga. Korroderade broar och byggnader, är till exempel farliga för både bilister och fotgängare. Genom att vidta proaktiva åtgärder för att förhindra korrosion kan bilägare skydda sina fordon från skador i förtid, förlänga livslängden för viktiga komponenter som bromsar eller bränsletankar och minska risken för trafikolyckor som kan uppstå på grund av korroderade vägar.

Det första steget för att skapa ett effektivt förebyggande system är att ha en grundlig förståelse för miljöförhållandena och metallens egenskaper. Ingenjörer samarbetar med metallurger för att välja lämplig metall eller legering för varje tillämpning. De måste också vara medvetna om de kemiska interaktioner som kan uppstå mellan metaller som används på ytor, beslag och fästelement.

Avslutningsvis om korrosion

Det är viktigt att förstå hur korrosion uppstår, vad den kan göra med din egendom och vilka åtgärder du bör vidta om det någonsin blir ett problem.